What Is QR Code : QR कोड म्हणजे नेमक असत तरी काय चला पाहून घेऊया?

What Is QR Code :आपण रोज अशा काही गोष्टींचा वापर करतो की ज्याचा खरा अर्थच आपल्याला माहित नसतो. आपल्याला वापरायची सवय असते म्हणून आपण त्याचा वापर करतो. अशीच एक गोष्ट आपल्या सर्वाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. तो म्हणजे QR कोड. आता बहुतांश व्यवहार हे QR कोड मार्फत होतात. कारण QR कोडने पैश्यांची देवाण घेवाण एका …

What Is QR Code : QR कोड म्हणजे नेमक असत तरी काय चला पाहून घेऊया? Read More »